ក្រសួង​ការ​បរទេស​ជួយពល​ករ០៦​នាក់ រង​គ្រោះ​នៅ​ថៃ

ក្រសួង​ការ​បរទេស​ជួយពល​ករ០៦​នាក់ រង​គ្រោះ​នៅ​ថៃ