បវរកញ្ញា​ពិភពលោក​៣​រូប ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រាសាទបុរាណ​ខ្មែរ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​

dnt-news : បវរ​កញ្ញាឯក​ពិភពលោក​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១​លេខ​២ និង​លេខ​៣ ដែល​បានមក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា តាំងពី​ថ្ងៃទី​៦ ខែឧសភា​មក​នោះ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា​ប្រាសាទបុរាណ​ខ្មែរ នៅក្នុង​ខេត្តសៀមរាប កាលពី​ថ្ងៃទី​១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ តាម​គោលបំណង​និង​ការសន្យា​របស់ខ្លួន​ដែល​បាន​ប៉ង​ទុកជាម