បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករ

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករភ្នំពេញ ៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩​និង​០៥​នាទី​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​(GMAC) សហការ​ជាមួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (​ប​.​ស​.​ស​) រៀបចំ​សិក្ខា​សាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក​ទាំងអស់​ ដើម្បី​យល់ដឹង​ច្បាស់​ជាមុន​អំពី​ការអនុវត្ត​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (​ប​.​ស​.​ស​) «​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​» ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ដែល​ការ​អនុវត្ត​នេះ​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​កម្មករ​និយោជិក​លើ​ការ​គាំពារ​សុខភាព ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ និង​អត្ថប្រយោជន៍​មាតុភាព​៕
បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករ

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករ

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករ

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករ
បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​សមាជិក ​អំពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ដល់​កម្មករ