ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បង្ហាញ​របាយ​ទឹក​ភ្លៀង

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បង្ហាញ​របាយ​ទឹក​ភ្លៀងភ្នំពេញ​ ៖ ​ក្រសួង​ធនធាន និង​ឧតុនិយម ​​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ ​បាន​បង្ហាញ​របាយ​ទឹកភ្លៀង​ ដែល​​​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​រយៈពេល​២៤​ម៉ោង​(​គិត​ចាប់​ពី​ម៉ោង​០៧​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​១១​ ដល់​ម៉ោង​០៧ ព្រឹក ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦)។ សូម​ជូន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ​

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បង្ហាញ​របាយ​ទឹក​ភ្លៀង