​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

កីឡាករ​លោត​ទឹក​ជម្រើស​ជាតិ​អាមេរិក​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​ Jordan Pisey Windle ​បាន​ទៅ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន​នៅ​អាង​ទឹក​អូឡាំពិក​កាល​ពី​ព្រឹកមិញ​នេះ។ ជាមួយ​នឹង​ការ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​នេះ​ដែរ ពិសី ​ក៏​បាន​ណែនាំ​កីឡាករ​ក្មេង​ៗ​របស់​កម្ពុជា​ប៉ុន្មាន​នាក់​ឱ្យ​យល់​ច្បាស់​ពី​បច្ចេកទេស​លោត​ទឹក​ផង​ដែរ។

 

​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​ការ​លោត​ទឹក​របស់ ពិសី ​កាល​ពី​ព្រឹកមិញ​នេះ​៖

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

​កម្រង​រូបភាព ពិសី ​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​កីឡាករ​​លោត​ទឹក​កម្ពុជា​​

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ