20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes

6 Videos


នេះជាទិដ្ឋភាពដែលមិត្តអ្នកគាំទ្រអ្នកនាង ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា(Chompoo Araya)ចង់មើលឃើញយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះក្នុងមួយឆ្នាំៗ អ្នកនាង ឈុំផូ តែងតែផ្តល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃម៉ូដដោយកំពូលជាងល្បីឈ្មោះ ដើម្បីដណ្តើមយកក្រសែភ្នែកភ្ញៀវកិត្តិយសនៅទីក្រុង កាន ប្រទេសបារាំង។

20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះជាលើកទី ៤ ដែលអ្នកនាង ឈុំផូ ចូលរួមការបង្ហាញម៉ូដលំដាប់អន្តរជាតិ ហើយសម្រាប់កម្មវីធី CANNES FILM FESTIVAL 2016 លើកនេះ អ្នកនាង ឈុំផូ នូវតែមិនធ្វើឱ្យទស្សនិកជនខកចិត្ត ព្រោះម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក្នុងឆ្នាំនេះ បានធ្វើឱ្យអ្នកនាងអាចដណ្តើមយកតំណែងជារាជនីនៃ Cannes ៕ ខេរី
(ប្រភព៖ អឹមថៃ)

20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes
20 រូបថត​របស់ ឈុំ​ផូ អា​រ៉ា​យ៉ា ប្រែកាយ​ជា​រាជ​នី​នៃ Cannes