ព្រះ​រាជ​ជីវ​ប្រវត្តិ​សង្ខេបរបស់​ព្រះ​ករុណា​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ព្រះ​រាជ​ជីវ​ប្រវត្តិ​សង្ខេបរបស់​ព្រះ​ករុណា​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី