គម្រោង “​ទូរសព្ទ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ” ផ្ដល់​លទ្ធផល​ល្អ​នៅ​ប៉ាពួនូវ៉ែលហ្គីណេ​

ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ប្រទេស​ប៉ាពួនូវ៉ែលហ្គីណេ​និយាយ​ថា កម្មវិធី​សាក​ល្បង​មួយ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ក្លែង​បន្លំ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​តែ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល​ល្អ​ប្រសើរ។