កញ្ញា ធី សុវណ្ណ​ថា លោកស្រី ចំរើន បើក​វេទិការ​កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី តើ​លោក កឹម សុខា គួរ​លាលែង​តំណែង រឺទេ​?

ភ្នំពេញ:
​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ កញ្ញា ធី សុវណ្ណ​ថា លោកស្រី ចំរើន និងក្រុមយុវជន បើក​វេទិការ​កិច្ចពិភាក្សា នៅ​សណ្ឋាគា​សាន់វ៉េ  ស្តីពី តើ​លោក កឹម សុខាគួរ​លាលែង​តំណែង រឺទេ​? ដោយមាន​អញ្ជើញ គ្រប់​បក្សនយោបាយ​ជា​វាគ្មិន​​កិត្តិយស​ចូលរួម​ផងដែរ​៕​R

កញ្ញា ធី សុវណ្ណ​ថា លោកស្រី ចំរើន បើក​វេទិការ​កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី តើ​លោក កឹម សុខា គួរ​លាលែង​តំណែង រឺទេ​?

កញ្ញា ធី សុវណ្ណ​ថា លោកស្រី ចំរើន បើក​វេទិការ​កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី តើ​លោក កឹម សុខា គួរ​លាលែង​តំណែង រឺទេ​?

កញ្ញា ធី សុវណ្ណ​ថា លោកស្រី ចំរើន បើក​វេទិការ​កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី តើ​លោក កឹម សុខា គួរ​លាលែង​តំណែង រឺទេ​?

កញ្ញា ធី សុវណ្ណ​ថា លោកស្រី ចំរើន បើក​វេទិការ​កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី តើ​លោក កឹម សុខា គួរ​លាលែង​តំណែង រឺទេ​?