កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានប្រកាសថា នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃ អោយបាន១លាននាក់ ដើម្បីទាមទារអោយលោកកឹម សុខា លាលែងពីតំណែង

ភ្នំពេញ:
កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានប្រកាសថា នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃ អោយបាន១លាននាក់ ដើម្បីទាមទារអោយលោកកឹម សុខា លាលែងពីតំណែង និងស្នើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដកលោកកឹម សុខា ។

នៅវេលាម៉ោង២រសៀល ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា នេះ កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា លោកស្រី ចំរើន តំណាងយុវជន និង
និស្សិត ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីតើលោកកឹម សុខា គួរលាលែងពីតំណែងឬទេ?
កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានបញ្ជាក់ថា ការធ្វីយុទ្ធនាការប្រមូល ស្នាមមេដៃមួយលាននាក់ គឺមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃ
នៅឡើយទេ និងប្រកាសអោយដឹងនៅពេលក្រោយ ហើយការធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះ។ ហើយញ្ញត្តិដែលប្រមូលបាននឹងយកទៅ ជូនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ រដ្ឋសភា ស្ថានទូត ដើម្បីអោយគេបានដឹង។
កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានប្រកាសថា នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃ អោយបាន១លាននាក់ ដើម្បីទាមទារអោយលោកកឹម សុខា លាលែងពីតំណែង

កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានប្រកាសថា នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃ អោយបាន១លាននាក់ ដើម្បីទាមទារអោយលោកកឹម សុខា លាលែងពីតំណែង

កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានប្រកាសថា នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃ អោយបាន១លាននាក់ ដើម្បីទាមទារអោយលោកកឹម សុខា លាលែងពីតំណែង

កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានប្រកាសថា នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃ អោយបាន១លាននាក់ ដើម្បីទាមទារអោយលោកកឹម សុខា លាលែងពីតំណែង