កម្មករ​កំពុង​ចុះ​ប្រមូល​ស្លែ​បៃតង​ក្នុង​ស្ទឹង​សៀមរាប​