បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​

6 Videos


យើងដឹងច្បាស់ថា សម័យនេះជាសម័យអ៊ីនធឺរណេត ដូច្នេះអ្វីៗស្ទើរតែអាចកែប្រែបានទាំងអស់ ជាក់ស្តែងគឺការកែសម្ផស្ស ។ មនុស្សនាសម័យនេះភាគច្រើន លែងមានកង្វល់នឹងបញ្ហាសម្រស់ទៀតហើយ ឲ្យតែមានលុយសម្រាប់ទទួលការវះកាត់កែសម្ផស្ស ។ ចង់ដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងណា ខាងក្រោមនេះ ជារូបថតបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃការកែសម្ផស្សរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ ៖ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ យូធូប)

បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​
  • បុគ្គល ២០ រូប ខុសប្លែក​ទាំងស្រុង​បន្ទាប់ពី​កែ​សម្ផស្ស​已关闭评论
  • 43 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/15  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: