“ធាតុ​អាកាស​រាំង​ស្ងួត​”៖ ប្រយ័ត្ន​ពុល​ចំណី​អាហារ​

យោង​តាម​ការ​ចុះផ្សាយ​ដំណឹង​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​​ដឹង​អំពី​សេចក្ដី​ប្រកាស​អាសន្ន​នៃ​ការ​ពុល​ចំណី​អាហារ​នានា ​ដែល​ពុំ​បាន​រៀប​ចំ ​ពិនិត្យ​ និង​សម្អាត​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​បទដ្ឋាន​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ ​ដែល​ជា​ហេតុ​បណ្ដាល​ឱ្យ​មាន​ការ​ពុល ​និង​នាំ​ឱ្យ​មាន​អាការៈ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ផ្សេង​ៗដែល​អាច​នាំ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ទៅ​ដល់​អាយុ​ជីវិត​ ។​ខាង​ក្រោម​នេះ ​គឺ​ជា​សេចក្ដី​ប្រកាស​ពត៌មាន​លម្អិត​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​៖ 

“ធាតុ​អាកាស​រាំង​ស្ងួត​”៖ ប្រយ័ត្ន​ពុល​ចំណី​អាហារ​

ដោយ៖ ឈូក ស
ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល