​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗលើ​ពិភពលោក​ រក​ចំណូល​​រាប់​សិប​​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ៗ​។​ ​ក្នុង​នោះ​ប្រិយមិត្ត​ដឹង​ទេ​ថា​ ​តើ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​ណា​ ​បុគ្គលិក​មាន​ប្រាក់​ខែ​កម្រិត​ខ្ពស់​នោះ​ ​ដូច​នេះ​តោះ​ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​ ​។​ ​

 

១. Google​ ​ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ១៤០.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

២. Salesforce.com ប្រាក់ខែបុគ្គលិក​ ​១៣៦.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៣. Facebook​ ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ​១៣៥.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៤. Microsoft ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១២៩.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៥. NetApp​  ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ​១២៩.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៦. Apple ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១២៧.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៧. eBay ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១២៥.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៨. Cisco Systems​ ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ​១២៤.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

៩. Symantec ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១១៩.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

១០. Intel​ ​ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ១១៨.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

សូម​បញ្ជាក់​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​ទាំង​នេះ​គឺ​ ​គិត​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​​

 

​អាន​បន្ត​ ​៖​​​ ហាង​ឆេង​ទូរសព្ទ​ថ្មីៗ

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ ​techinsider