តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

សិស្ស​ស្រី​វិទ្យាល័យ​ម្នាក់ បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធានបទ​គេ​និយាយ​តៗ​គ្នា​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ដោយ​សារ​បាន​ក្លាយ​ជា cheerleader អាជីព​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ។

 

Shin Yu Jin បាន​ប្រឹងប្រែង​ហាត់​រាំ សម្ដែង និង​ហាត់​កីឡា ដើម្បី​ក្លាយ​ជា cheerleader ដ៏​ទាក់ទាញ​ម្នាក់។ រូបភាព​ និង​វីដេអូ​សម្ដែង និង​ការ​ហាត់​កីឡា​របស់​នាង​ជា​ច្រើន ត្រូវ​បាន​គេ​ចែកចាយ​តៗ​គ្នា​នៅ​លើ​អនឡាញ ល្បី​ដល់​ថ្នាក់​ជាប់​ជា cheerleader អាជីព ស្អាត និង​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ។

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

តោះ មក​ស្គាល់​ស្រី​ស្អាត​វិទ្យាល័យ​ជា cheerleader អាជីព ​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​កូរ៉េ!

 

ប្រភព៖ instiz