ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

ជាង​គំនូរ​ជាង ៦០ នាក់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ត្រូវ​សាលា​ក្រុង​ Nakhon Sawan របស់​ថៃ អញ្ជើញ​មក​គូរ​គំនូរ​តាម​ជញ្ជាំង​ ក្រោម​គម្រោង “សិល្បៈ​គំនូរ​តាម​ផ្លូវ​នៃ​ក្រុង Nakhon Sawan”។

 

ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣​ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ដល់​ទី​១៥-ឧសភា ជាង​គំនូរ​ទាំង​នោះ​ សម្រេច​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ប្រែក្លាយ​ជញ្ជាំង​ទទេ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​ដែល​មាន​រូប​គំនូរ​បែប graffiti។ រូប​គំនូរ​ទាំង​នោះ មាន​លើ​ជញ្ជាំង​ខាង​ក្រៅ​នៃ​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​សំរាម​ក្នុង​ទីក្រុង ដែល​មាន​ប្រវែង​សរុប​ប្រមាណ ៤០០ ម៉ែត្រ។

 

Nakhon Sawan គឺ​ទីក្រុង​របស់​ខេត្ត Nakhon Sawan ស្ថិត​នៅ​ភាគ​កណ្ដាល​​នៃ​ប្រទេស​ថៃ៕

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ថៃ​អញ្ជើញ​ជាង​គំនូរ​ទូទាំង​ប្រទេស មក​គូរ​គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ទីក្រុង

 

ដោយ៖ សុផាត

ប្រភព៖ Xinhua