រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ហ្វីលីពីន​គ្រោង​ហាមឃាត់​ការ​នាំចូល​អង្ករ​

dnt-news : រដ្ឋាភិបាល​ហ្វីលីពីន​ថ្មី​នឹង​ហាមឃាត់​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មិន​ឲ្យ​នាំចូល​អង្ករ​ពី​បរទេស​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការរត់ពន្ធ​អង្ករ​ដ៏​គគ្រឹកគក្រេង​នៅក្នុង​ប្រទេសមួយ​នេះ​ដែលជា​ប្រទេស​នាំចូល​អង្ករ​ធំ​លំដាប់​ទី​បី​នៅលើ​ពិភពលោក​។​