ចាប់ពី​ថ្ងៃ​២៣-២៨ ខែឧសភា ភ្លៀង​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់​ពី​មធ្យម​ទៅ​ច្រើន ស្ទើរ​ទូទាំងប្រទេស

dnt-news : ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បានធ្វើការ​ព្យាករ​ពីរ​បាយទឹក​ភ្លៀង​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​២៣-២៨ ខែឧសភា ភ្លៀង​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់​ក្នុង​កម្រិត​ពី​មធ្យម​ទៅ​ច្រើន​ស្ទើរ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា​ហើយ​នៅក្នុង​អំឡុងពេល​ខាងលើនេះ រាជធានី​ភ្នំពេញ ក៏​អាច​ទទួល​ទឹកភ្លៀង ពី​មធ្យម​ទៅ​ច្រើន​ផងដែរ ហើយ​សូម​ប្រជាពលរ