អូស្ដ្រាលី​សម្រេច​ផ្អាក​ការ​យក​ពន្ធដារ​៣២.៥%​ពី​ទេសចរ​ Backpacker

ការ​សម្រេច​ចិត្ដ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្អាក​ការ​យក​ពន្ធដារ​៣២.៥%​ពី​ទេសចរ​ backpacker ដែល​មក​លេង​កម្សាន្ដ​នៅ​អូស្ដ្រាលី​តែ​មាន​សិទ្ធិ​ធ្វើការ​ផង​នោះ​បាន​ទទួល​ការ​ស្វាគមន៍​ពី​ក្រុម​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​គោល​នយោបាយ​ទេសចរណ៍។