បក្ស​ប្រឆាំង​អូស្ដ្រាលី​ថា​នឹង​លុប​ចោល​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​តំណាង​រាស្ដ្រ​ប្រសិន​បើ​ខ្លួន​ជាប់​ឆ្នោត

លោក Malcolm Turnbull នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​អូស្ដ្រាលី​និយាយ​ថា លោក​នឹង​មិន​ធ្វើ​តាម​ការ​ដឹក​មុខ​របស់​បក្ស​ Labor ដែល​ជា​បក្ស​ប្រឆាំង​ដែល​ចង់​កាត់​បន្ថយ​នូវ​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ការ​​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​អ្នក​នយោបាយ​នោះ​ទេ។