សូម្បី​សត្វ​ក៏មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​…​រស់​ (Video Inside)

នៅខេត្តវូណាន ប្រទេសចិន មានពពែតូចមួយ ត្រូវរងពិការភាពជើងខាងក្រោយទាំង២ ដោយរោគសាច់ដុំម្យ៉ាង ។ ហេតុនេះ វាប្រើប្រាស់តែជើងមុខ២ ដែលមានដើម្បីធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង ។

ធម្មតា សត្វពាហនៈតែងមានជើង ៤ កម្សត់តែវាមានត្រឹមជើងមុខ ២ ប៉ុណ្ណោះ ធ្វើឲ្យអ្នកដែលឃើញវាផ្ទាល់ ទប់ចិត្តពុំសរសើរ ឆន្ទៈតស៊ូ ដើម្បីរស់របស់វាពុំបាន ។

សូម្បី​សត្វ​ក៏មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​…​រស់​ (Video Inside)

ដោយសាររាងកាយ “ពិសេស” បែបនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងចាប់អារម្មណ៍ ហើយចូលចិត្តថតរូបរបស់វា ជាហេតុនាំឲ្យវាក្លាយជាតួអង្គល្បី១លើបណ្តាញសង្គម ។

ពពែគួរឲ្យអាសូរនេះ ពិការតាំងពីកំណើត ហើយចលនាគ្រប់សព្វរបស់វា គឺពឹងពាក់លើជើង២ខាងមុខប៉ុណ្ណោះ តាំងពី២ថ្ងៃ ក្រោយពេលវាលើក ។ វាចលនាពុំចាញ់សត្វពពែដទៃប៉ុន្មានឡើយ ហើយពេលហត់ ទើបវាអង្គុយចុះសំរាកដូចសត្វពពែដទៃ ៕

សូម្បី​សត្វ​ក៏មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​…​រស់​ (Video Inside)

សូម្បី​សត្វ​ក៏មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​…​រស់​ (Video Inside)សូម្បី​សត្វ​ក៏មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​…​រស់​ (Video Inside) សូម្បី​សត្វ​ក៏មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​…​រស់​ (Video Inside)