នាយ​នគរបាល​ចាប់ពី​ស័ក្តិ​៥​ដល់​ផ្កាយ​៣ ចំនួន​៥៥​រូប ត្រូវ​ដាក់​ឲ្យ​ចូល​និវត្តន៍

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ នាយ​នគរបាល​ថ្នាក់ឧត្តម​សេនីយ៍ និង​នាយ​នគរបាល​ជាន់ខ្ពស់​ចំនួន​៥៥​រូប នៃ​នាយកដ្ឋាន​-​អង្គភាព​និង​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត បាន​ត្រូវ​ដាក់​ឲ្យ​ចូល​និវត្តន៍ ៕