ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ

6 Videos


សូមទស្សនាកម្សាន្តនូវរូបភាពនំភីហ្សា (Pizza) ដែលមានប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ ដែលជនជាតិអ៊ីតាលីផលិត ដើម្បីបំបែកស្ថិតិ ហ្គីនេសប៊ុក (Guiness Book) ជានំភីហ្សា វែងជាងគេលើពិភពលោក ប្រើពេលអស់ ១១ ម៉ោង ៕ សូរ្យកាន្ត (posttoday)

ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ប្លែកៗ​៖ នំ​ភី​ហ្សា​ប្រវែង ១,៨ គីឡូម៉ែត្រ
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត