កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​

6 Videos


ថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចិន គេកុំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់កូនសេដ្ឋីមួយចំនួនធំដែលតែងតែចូលចិត្តបង្ហាញភាពមានបានរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានដឹង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទង្វើចូលចិត្តបង្អួតភាពហ៊ឺហាជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួននេះបានក្លាយទៅជាទម្លាប់មួយទៅហើយសម្រាប់កូនសេដ្ឋីស្រុកចិន ។

កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​

ជាមួយគ្នានេះដែរថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងលើកយករូបថតបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កូនសេដ្ឋីចិនមួយក្រុមដែលថ្មីៗនេះកំពុងជ្រួលជ្រើមក្នុងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញ ហើយសម្រាប់រូបថតទាំងនោះទៀតសោតត្រូវបានអ្នកនិយមលេងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើននាំគ្នាបង្ហោះចែកចាយបន្តពីម្នាក់ទៅម្នាក់ និង ក្លាយជាប្រធានបទមួយយ៉ាងក្ដៅគគុកថែមទៀតផង ។

កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​

ចង់ដឹងថា កូនសេដ្ឋីស្រុកចិនទាំងអស់នេះមានអ្វីអស្ចារ្យសម្រាប់បង្អួតទៅពិភពខាងក្រៅ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព ឡូលីប៉ប) កុសល

កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​
កូន​សេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន នាំគ្នា​ផ្អើល​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​របស់ខ្លួន​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត