ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​​សៀមរាប​៖ ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល នៅ​ឆ្នាំនេះ​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​លានជល់ដំរី ខេត្តសៀមរាប​។ លទ្ធផល​បាន​បង្ហាញថា សណ្តែក ស្រូវ និង​ល្ង នឹង​ទទួល​ទិន្នផល​ល្អប្រសើរ ក្នុងចំណោម​អាហារ​ទាំង​៧​មុខ ដែល​ដាក់​ឲ្យ​គោ​ឧសភរាជ​២​ក្បាល​បរិភោគ​។ ក្រៅពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​តាម​ស្ថាប័ន​នីមួយៗ ក្នុងនោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​ក៏បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ផងដែរ​។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​មួយចំនួន ពី​ទិដ្ឋភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅលើ​ទី​លានជល់ដំរី ខាងជើង​ប្រាសាទបាយ័ន ដូចតទៅ​

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156

ទស្សនា​រូបភាព​ព្រះ​រាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​នៅ​លានជល់ដំរី​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       24-05-2016, 11:48 am         156