ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​ត្រូវ​បាន​គេ​ថត​បាន ដែល​វា​មិន​សឹង​តែ​នឹង​ជឿ​ថា​ពួក​គេ​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​​សកម្មភាព​ដូច​ទៅ​ក្នុង​រូបភាព​នេះ។ ក្នុង​នោះ​ដែរ​ក៏​មាន​ការ​ចោទ​ជា​សំនួរ​ផង​ដែរ​ថា តើ​វា​ជា​ចេតនា ឬ អចេតនា ?

ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?
ធ្វើអីណឹងអ៊ុំ
ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?
ព្រះជាម្ចាស់អើយ !
ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?
ប្រាប់ឲ្យត្រង់មកថាកំពុងរកអ្វី?
ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?
ដៃម្ខាងកំពុងតែធ្វើអ្វី​ស្រីស្អាត ?
ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?
គូទស្អាតណាស់សុំចាប់មួយបង
ជា​ចេតនា ឬ​អចេតនា ?
មួយដៃពេញតែម្ដង