ពេលវេលា​រួម​សិច​ល្អ​បំផុត​ទាំង​៥​សម្រាប់​ស្ដ្រី​

អាច​ថា​ប្លែក ប៉ុន្តែ​វា​ជាការ​ពិត​! ការរួម​ភេទ​ក៏​ទាមទារ​ពេលវេលា​ល្អ ឬ​មិនល្អ​នោះដែរ មិនមែន​តាមតែ​ចិត្ត​ចង់​នោះទេ​។ បើតាម​ការស្រាវជ្រាវ មាន​ពេលវេលា​៥ ដែល​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ស្ដ្រី​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​រឿង​លើ​គ្រែ​ជាមួយ​ដៃគូ​។ ពេលវេលា​ទាំង​៥​នោះ​មាន​ដូចខាងក្រោម​៖