ធនាគារ ANZ ប្រកាស​ប្រាក់​ចំណេញ​៧ពាន់​៥​រយ​លាន​ដុល្លារ​អូស្ដ្រាលី

ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​ធំ​មួយ​ឈ្មោះ​ធនាគារ ANZ បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​ប្រាក់​ចំណេញ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដ៏​ច្រើន​បំផុត​មិន​​ធ្លាប់​មាន​ ប៉ុន្ដែ​ថា​កំណើន​នៃ​ការ​រក​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ធនាគារ​ខ្លួន​មាន​កម្រិត​ខ្សោយ។