កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​-សង្កាត់​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​

យោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី២៤​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ​រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​កំណ​ត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ ​សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ៕
កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​-សង្កាត់​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​-សង្កាត់​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​

ដោយ៖ ឈូក ស
ប្រភព៖ ទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្រ្តី