ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកកាន់​តុលាការ​ ក្នុងរឿងនាំសិស្ស ៤នាក់ទៅលក់ភាពបរិសុទ្ធ

ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកកាន់​តុលាការ​ ក្នុងរឿងនាំសិស្ស ៤នាក់ទៅលក់ភាពបរិសុទ្ធភ្នំពេញ ៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ ត្រូវ​បាន​នគរបាល​នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស និង​ការពារ​អនីតិជន​ ក្រ​សួង​មហាផ្ទៃ​ចាប់ខ្លួន​បញ្ជូន​មកកាន់​តុលាការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​នាំ​សិស្សសាលា​ស្រី​វ័យ​ក្មេងៗ អាយុ ១៤ ដល់ ២៣​ឆ្នាំ ចំនួន​៤​នាក់ ​ទៅ​លក់​ភាព​បរិ​សុទ្ធ​នៅ​សណ្ឋាគារ៕​

ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកកាន់​តុលាការ​ ក្នុងរឿងនាំសិស្ស ៤នាក់ទៅលក់ភាពបរិសុទ្ធ