ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

ស្លាក​សញ្ញា​ ​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​​ដែល​ ​ក្រុមហ៊ុន​នានា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បំផុត​ ​ហើយ​គេ​​តែង​តែ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ ​ស្លាក​សញ្ញា​ ​ទៅ​តាម​សម័យ​កាល​​ផ្សេង​។​ ខាង​ក្រោម​ ជា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​មួយ​ចំនួន​ ​។​

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

at&t ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៩០០ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០០៥ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

Canon ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៩៣៣ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ១៩៥៦
មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

Kodak ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៩០៧ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០០៦ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 Apple ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៩៧៦ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០១៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 Firefox ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ២០០២ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០០៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 GE ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៨៩២ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០០៤ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 IBM ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៨៨៩ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ១៩៧២ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 Microsoft ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៩៧៥ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០១១ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 Nintendo ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៨៨៩ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០០៦ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

ការ​វិវត្តន៍​ ​នៃ​ស្លាក​សញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ

 

 Xerox ស្លាកសញ្ញា ដំបូង (ខាងឆ្វេង) ឆ្នាំ ១៩៤៨ និង​ខាងស្តាំ ឆ្នាំ ២០០៨ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 

អាន​បន្ត​ ​៖​​ ប្រាក់​ចំណូល អ្នក​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ស្រុក​

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ
​ប្រភព​ ​៖​ ​businessinsider