សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី​ជូន​ពរ​ខួប​កំណើត​សម្តេច​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា

សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី​ជូន​ពរ​ខួប​កំណើត​សម្តេច​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា