​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

ក្រុម​​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​​ហ្វឹកហាត់​ជុំ​គ្នា​អស់​រយៈ​ពេល​៣​ថ្ងៃ កន្លង​មក​ហើយ​​ដោយ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ទី​លាន The Blue Center ​ដើម្បីត្រៀម​ខ្លួន​ទទួល​ក្រុម​​ទីម័រខាង​កើតសម្រាប់​ការ​ប្រកួត​មិត្តភាព​ មុន​ពេល​ជួប​​ក្រុម ឆាយ​នីសតៃប៉ិ ​​​ក្នុង​​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម​នៃ​ពាន​រង្វាន់​​ជើង​ឯក​ទ្វីប​អាស៊ី AFC Asian Cup 2019 ​ដោយ​ជើង​ទី១ ធ្វើ​នៅ​កោះ ឆៃនីសតៃប៉ិ ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី២ ខែ​មិថុនា ហើយ​ជើង​ទី២ ធ្វើ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦​ខា​ង​​មុខ​នេះ។

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

​​២០​ សន្លឹក​​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់ម្សិល​មិញ ​ត្រៀម​​ប៉ះ ឆាយនីសតៃប៉ិ

 

-ចុច​អាន៖ ជម្រើស​ជាតិ​ចាប់​ហាត់​​​ទី​២៣ ឧសភា មុន​ប៉ះ​ក្រោន​​ត្រៀម​ជួប​ទីម័រ​ខាង​កើត

 

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​