អាជ្ញាធរ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​រឹត​បន្ដឹង​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ឧក្រិដ្ឋជន​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ​កុមារ​

អាជ្ញាធរ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​កំពុង​រឹត​បន្ដឹង​ច្បាប់​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ​កុមារ ដោយ​ពួក​គេ​អាច​នឹង​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ ឬ​ក៏​ឲ្យ​ប្រើ​ថ្នាំ​ដើម្បី​បញ្ចុះ​ចំណង់​ផ្លូវ​ភេទ។