ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា​ចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់​ម្ដង​ទៀត​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ទិដ្ឋាការ​ពិសេស​ប្រភេទ​ K ដល់​ជន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

​ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​លិខិត​ប្រាប់​ដល់​ឯក​អគ្គ​រាជទូត និង​អគ្គ​កុង​ស៊ុល​ទាំង​អស់​ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​បរទេស​ជុំវិញ​ការ​ផ្ដល់​​ទិដ្ឋាការ​ពិសេស​ប្រភេទ K ដល់​ជន​ដែល​មាន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ពី​កំណើត។