ជនភៀស​ខ្លួន​​ជាតិ​អ៊ីរ៉ង់​២នាក់​​នៅ​កោះ​ណារូ​​ចង់​ទៅ​តាំង​ទីលំនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៤​ខែ​ឧសភា​ម្សិលមិញ​នេះ​កម្ពុជា​និយាយ​ថា​នឹង​​បញ្ជូន​ក្រុម​ការ​ងារ​មួយ​ក្រុម​ទៅ​មណ្ឌល​ឃុំ​ឃាំង​ជន​ស្វែង​សិទ្ធិ​ជ្រក​​កោន​នៅ​កោះ​ណារូ​នៅ​ខែ​ក្រោយ​ដើម្បី​ទៅ​សម្ភាសន៍​ជន​ភៀស​ខ្លួន​២នាក់​ដែល​ បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ដ​ទៅ​រស់​នៅ​កម្ពុជា​។