ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​

មនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសបុរសៗ បាននិងកំពុងសម្រុកទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិន ក្រោយភោជនីយដ្ឋាននេះបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងទាក់ទាញថ្មី ជួលនារីវ័យក្មេងស្អាតៗ សាច់សខ្លី ស្លៀកពាក់ឈុតប៊ីគីនី ដើម្បីបម្រើជូនភ្ញៀវសំរាប់អាហារពេលល្ងាច ។

ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ភោជនីយដ្ឋានខាងលើនេះ ដែលផ្តល់ជូនភ្ញៀវនូវអាហារគ្រឿងសមុទ្រ១ជួរពេញ នៅលើម៉ឺនុយមុខម្ហូបរបស់ខ្លួន ទើបតែបើកសម្ភោធនាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងទីក្រុង Shenyang ខេត្ត Liaoning ប្រទេសចិន ។

អ្វីដែលពិសេសនោះ គឺថាភោជនីយដ្ឋាននេះ ដែលផ្តល់ជូននូវអាហារគ្រឿងសមុទ្រដូចជាៈ បង្កង, បង្គារ, ក្តាម តម្រូវឲ្យនារីអ្នកបម្រើស្លៀកប៊ីគីនីផ្តល់សេវាកម្មបកគ្រឿងសមុទ្រទាំងនេះ ជូនភ្ញៀវកំពុងពិសារ ។

យ៉ាងណាមិញ ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះបាននិយាយថា ចាប់តាំងពីការបកបង្កង, បង្គារ, ក្តាម អាចត្រូវចំណាយពេលយូរ, ហេតុដូច្នេះ អតិថិជននឹងលែងមានកង្វល់ទៀតហើយ គឺគ្រាន់តែរង់ចាំពិសារស្រាប់ និងមានឱកាសច្រើនបាន “ក្តៅភ្នែក” ជាមួយនារីស្អាតៗស្ទើរតែអាក្រាត ។

មិនតែប៉ុណ្ណោះ នារីវ័យក្មេងៗស្អាតៗទាំងនោះ ក៏អាចទទួលបានលុយធីបបន្ថែម ពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលចូលមកទទួលទាន ដែលយ៉ាងហោចណាស់ ក្នុងភ្ញៀវម្នាក់ក៏បាន ១០ យ៉ន់ (១.៦ ដុល្លារ) ផងដែរ ៕

ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​

ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​

ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​

ភោជនីយដ្ឋាន​១​នៅ​ចិន​ជួល​នារី​ស្អាតៗ​ផ្តល់​សេវា​បក​បង្កង​ជូន​ភ្ញៀវ ស្ថិតក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ប៊ី​គី​នី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្លី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​