លីគ​ AK 2 League ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​៩​

ការ​ប្រកួត​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​លក្ខណៈ​លីគ​លើ​វិញ្ញាសា​ AK2 League ​របស់​សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​៩​ហើយ​នា​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ។ ក្រុម​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ឲ្យ​ទៅ​ប្រកួត​នៅ​តាម​ទីតាំង​ទាំង​៥ ដែល​រួម​មាន​ហាង​  Cyber Battle Ground, Sector7, 4G Dota, True Cyber ​និង  Iron Net។

 

ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែង​ទៅ​តាម​ទី​តាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
–          Team 5Noob, Five Military, Kuroyklach, Overcome ត្រូវប្រកួតនៅ  Iron Net
–          Piramit, Otjesklach2, Se7en Gun Club, Nevercare ត្រូវប្រកួតនៅ  4G Dota
–          Klasor[168], Ojesklach1, Why Not Me, King LDP ត្រូវប្រកួតនៅ  Sector7
–          Final Xteam, Team Domi, The Pangsdok, Excellenty ត្រូវប្រកួតនៅ  True Cyber
–          Secret, Youwillknow, Nano Omega, JSCNeverdie ត្រូវប្រកួតនៅ  Cyber Battle Ground

លីគ​ AK 2 League ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​៩​លីគ​ AK 2 League ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​៩​លីគ​ AK 2 League ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​៩​

 

អត្ថបទ៖ សុធា​