ទៅរួច​! បុរស​ម្នាក់​តណ្ហា​ដល់ក សម្រេចចិត្ត “​ដោះ​គយ​” ជាមួយ​បំពង់​បង្ហូរទឹក​ (Video Inside)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ គ្រួសារមួយបានបញ្ចេញវីដេអូដ៏ហួសចិត្ត នៅលើបណ្តាញសង្គម បានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសស្រេកឃ្លានតណ្ហាម្នាក់ បាន “រំលោភបំពានផ្លូវភេទ” បំពង់ជ័របង្ហូរទឹក ។

តាមរយៈវីដេអូ, នោះបុរសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិន ត្រូវបានឃើញដើរឡើងផ្ទះ និងក្រឡេកជុំវិញដោយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ដើម្បីមើលថាតើមាននរណាម្នាក់កំពុងឃើញខ្លួន ។

នៅពេលបុរសនេះកំណត់ដឹងថា គ្មានឧបសគ្គអ្វីរារាំងនោះ, រូបគេក៏ចាប់ផ្តើមដោះឡេវរូតខោ និងរំកិលកៀកជញ្ជាំងផ្ទះ, ទីកន្លែងដែលបំពង់ជ័របង្ហូរទឹកតូចត្រូវបានដោតលយចេញពីជញ្ជាំង ។ បន្ទាប់មក រូបគេក៏ “ប្រតិបត្តិការ” ជាមួយបំពង់ ទាំង…លំបាកលំបិន ៕
ទៅរួច​! បុរស​ម្នាក់​តណ្ហា​ដល់ក សម្រេចចិត្ត “​ដោះ​គយ​” ជាមួយ​បំពង់​បង្ហូរទឹក​ (Video Inside)

ទៅរួច​! បុរស​ម្នាក់​តណ្ហា​ដល់ក សម្រេចចិត្ត “​ដោះ​គយ​” ជាមួយ​បំពង់​បង្ហូរទឹក​ (Video Inside)