​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់

​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់.

​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់ ​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់ ​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់ ​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់ ​កាយ​រឹទ្ធិ​ជាតិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បំពាក់​កន្សែង​​ដល់កាយ​រី​ទ្ធិ​ប្អូន​ ចំនួន ​៨៧២ ​នាក់