ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​

Videos


ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ម៉ាដូណា តែងតែធ្វើខួបកំណើតជួបជុំមិត្តភក្តិ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរ ម៉ាដូណា បានចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាងពីរពាន់ដុល្លារដើម្បីរៀបចំពិធីខួបកំណើតវ័យ ៣៥ ឆ្នាំ ដែលបានអញ្ជើញ មិត្តភក្តិសិល្បៈជាច្រើនចូលរួម កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា នៅភោជនីយដ្ឋាន ZTone ម្តុំផ្សារសុវណ្ណា ។

ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​

ម៉ាដូណា បានឲ្យដឹងថា លោកពិតជារីករាយណាស់ ដែលបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតនេះឡើង ពីព្រោះបានជួបជុំមិត្តភក្តិ លេងសប្បាយ ដោយកម្មវិធីនេះ បានអញ្ជើញមិត្តភក្តិក្នុង និង ក្រៅសិល្បៈចូលរួមប្រមាណជាមួយរយនាក់ ។ ក្នុងនោះមានទាំងតារាថ្មី ចាស់ល្បីៗជាច្រើនចូលរួម ។ ម៉ាដូណា កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មាន ទស្សនិកជនជាច្រើនចាប់ផ្តើមស្គាល់លោកច្រើនឡើងៗ ។ ប៉ន្តែចុងក្រោយនេះលោកមិនសូវចេញសម្តែងដូចជា ពេលមុនៗនោះទេ ដោយសារលោកមានការមមាញឹកនៅក្នុងការងារជាពិធីករ និង ត្រូវមើលការខុសត្រូវមុខរបររកស៊ី ផ្ទាល់ខ្លួនផង ។

ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​

ម៉ាដូណា បានឲ្យដឹងថា លោកមានគម្រោងការងារថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ ទាំងការងារសិល្បៈ និង ការងាររកស៊ី ហើយលោកថែមទាំងមានគម្រោងនឹងចេញទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ ៕ អាលីណា

ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ម៉ា​ដូ​ណា ធ្វើ​ខួប ៣៥ ឆ្នាំ អញ្ជើញ​សុទ្ធតែ​អ្នកល្បីៗ​ចូលរួម​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត