ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

ការ​ហាត់​ប្រាណ​ មិន​ត្រឹម​តែ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​​​សុខភាព​ល្អ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​រាង​ស្អាត​​ទៀត​ផង។ វិបសាយ​ Asian Town បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រែ​​រូបរាង​ ពី​ធាត់​មក​ស្គម​ និង​ពី​ស្គម​ មក​មាន​សាច់​ ដោយ​សារ​ការ​ហាត់​ប្រាណ។ តោះ…ទស្សនា​សាក​មើល៍

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ

​​​​​​​​​
​​

ចុច​អាន៖ ពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​របស់​ចិន​រង​ការ​រិះ​គន់​ខ្លាំង​ ថា​រើស​អើង​ពូជសាសន៍​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ singaporeseen.stomp