១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​អតីតកាល​ប្រទេស​ជប៉ុន​កាលពី​ជាង ១០០ ឆ្នាំមុន​

Videos


សព្វថ្ងៃនេះជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលមួយនៅទូទាំងអាស៊ី ដោយប្រទេសមួយនេះមានការរីចចម្រើនខ្លាំងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និង គំនិតច្នៃប្រឌិតអ្វីដែលថ្មី ហើយប្លែកៗដែលពិភពលោកកុំពុងចង់បាន ។ ដោយកត្តាទាំងអស់នេះបានជម្រុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានសន្ទុះខ្លាំងក្លា និង ក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ ៣ លើពិភពលោកទៀតផង ។

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​អតីតកាល​ប្រទេស​ជប៉ុន​កាលពី​ជាង ១០០ ឆ្នាំមុន​

ស្របពេលជាមួយដែលជប៉ុនបានក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរ ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» ចង់នាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យងាកទៅមើលអតីតកាលរបស់ប្រជាជនជប៉ុនកាលពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុន គឺក្នុងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩០៨ ដើម្បីឲ្យដឹងថាក្នុងសម័យកាននោះប្រទេសជប៉ុនមានទិដ្ឋភាពដូចម្ដេច ។

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​អតីតកាល​ប្រទេស​ជប៉ុន​កាលពី​ជាង ១០០ ឆ្នាំមុន​