អូស្ដ្រាលី​ពង្រីក​កម្មវិធី​នាំ​យក​កម្មករ​ពី​កោះ​ប៉ាស៊ីហ្វិក និង​ទីម័រ​ខាង​កើត​មក​ធ្វើការ​ក្នុង​ស្រុក

រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​កំពុង​តែ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពង្រីក​កម្មវិធី​នាំ​​យក​កម្មករ​ធ្វើ​ការ​តាម​រដូវ​ពី​តាម​កោះ​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក និងទីម័រ​ខាង​កើត​ឲ្យ​មក​ធ្វើ​ការ​នៅ​អូស្ដ្រាលី។