សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្ថាបនា​ពង្រីក​ផ្លូវ​លេខ​ ៧០ ​និង​​២៧៣ មានទទឹង១៧ម៉ែត្រ និង អ៊ុត​កៅស៊ូ​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្ថាបនា​ពង្រីក​ផ្លូវ​លេខ​ ៧០ ​និង​​២៧៣ មានទទឹង១៧ម៉ែត្រ និង អ៊ុត​កៅស៊ូ​​ភ្នំពេញ​ ៖ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ម្យ៉ាងវិញទៀត ដើម្បី​ជា​ការ​លើក​សោភណភាព​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផង​នោះ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ស្ថាបនា​ពង្រីក​ផ្លូវ​លេខ​៧០ ​និង​ផ្លូវ​លេខ​២៧៣ បន្ត​អ៊ុត​កៅស៊ូ​ផ្លូវ AC ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្លូវ​នេះ​មាន​ទទឹង ១៧​ម៉ែត្រ​ធំ​ទូលាយ​ជាង​មុន​។​

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៧​ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ពង្រីក​ផ្លូវ​លេខ​៧០​ និង​ផ្លូវ​លេខ​២៧៣ បន្ត​អ៊ុត​កៅស៊ូ​ផ្លូវ AC ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​​ផ្លូវ​នេះ​មាន​ទទឹង ១៧​ម ធំ​ទូ​លាយ​៕

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្ថាបនា​ពង្រីក​ផ្លូវ​លេខ​ ៧០ ​និង​​២៧៣ មានទទឹង១៧ម៉ែត្រ និង អ៊ុត​កៅស៊ូ​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្ថាបនា​ពង្រីក​ផ្លូវ​លេខ​ ៧០ ​និង​​២៧៣ មានទទឹង១៧ម៉ែត្រ និង អ៊ុត​កៅស៊ូ​