ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​របាំង​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ នៅ​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោ​ម​

ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​របាំង​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ នៅ​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោ​ម​​ភ្នំពេញ​ ៖​ ដើម្បី​កែលំអ​សោភណភាព​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ក៏ដូចជា​កាត់បន្ថយ​នៅ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផង​នោះ ​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ក្បាល​ខឿន នៅ​លើ​បណ្តោយ​មហាវិថី​កម្ពុជា​ក្រោម​។​

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ​ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៦ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជ​ធានី ផ្លាស់ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍ បន្ទះ​ចំណាំង​ក្បាល​ខឿន នៅ​មហាវិថី​កម្ពុ​ជា​ក្រោម ហើយ​សម្រាប់​ការងារ​បន្ត មន្ទីរ​សាធារណការ ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ក្បាល​ខឿន នៅ​លើ​បណ្តោយ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស បន្ត​ទៀត​៕​

ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​របាំង​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ នៅ​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោ​ម​

ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​របាំង​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ នៅ​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោ​ម​

ប្ដូរ​ក្បាល​ខឿន​របាំង​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​ថ្មី ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ និង​បន្ទះ​ចំណាំង​ នៅ​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោ​ម​