ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

Videos


នៅក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនកម្ពុជា គម្លាតអាយុគឺជាបញ្ហាមួយ សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គូស្វាមីភរិយា តែសម្រាប់ប្រជាជននៅលោកខាងលិចវិញ អាយុពុំបានចោទជាបញ្ហាអ្វីនោះទេ ជាក់ស្តែងគឺស្នេហាតារាហូលីវូដទាំង ១៣ ខាងក្រោមនេះ ៖

១/ លោក Aaron Taylor Johnson និង នាង Sam Taylor Wood ដែលនាង Sam មានអាយុច្រើនជាង លោក Aaron ដល់ទៅ ២៣ ឆ្នាំ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

២/ លោក Harris Ford និង នាង Calista Flockhart ៖ លោក Ford មានអាយុច្រើនជាងប្រពន្ធដល់ទៅ ២២ ឆ្នាំ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៣/ គម្លាតអាយុ ២៣ ឆ្នាំមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់លោក Bruce Willis និង នាង Emma Heming ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៤/ ខុសគ្នា ២៥ ឆ្នាំក៏មិនជាបញ្ហារបស់លោក Kelsey Grammer និង ប្រពន្ធទីបួន Kayte Walsh ដែរ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៥/ លោក Michael Douglas មានអាយុ ២៥ ឆ្នាំច្រើនជាងប្រពន្ធនាង Catherine Zeta Jones ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៦/ លោក Alec Baldwin រៀបការជាមួយប្រពន្ធ Hilaria Thomas ដែលលោកមានអាយុច្រើនជាងនាងដល់ទៅ ២៦ ឆ្នាំ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៧/ ២៦ ឆ្នាំខុសគ្នាមិនជាបញ្ហាសម្រាប់នាង Celine Dion និង ស្វាមីដែលទើបលាចាកលោក Rene Angelil ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៨/ លោក Rod Stewart អាយុច្រើនជាភរិយាទី ៦ នាង Penny Lancaster ដល់ទៅ ២៦ ឆ្នាំ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

៩/ គម្លាតអាយុ ៣៥ ឆ្នាំមិនជាបញ្ហាសម្រាប់លោក Doug Hutchison និង ភរិយា Courtney Stodden ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

១០/ លោក Woody Allen អាយុច្រើនជាងប្រពន្ធ Soon-Yi Previn ដល់ទៅ ៣៥ ឆ្នាំ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

១១/ គម្លាតអាយុ ៣៧ ឆ្នាំមិនជាបញ្ហាសម្រាប់លោកគ្រូក្នុងរឿង X-Men លោក Patrick Stewart និង ភរិយា Sunny Ozell ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

១២/ លោក Dick Van Dyke និង ប្រពន្ធ Arlene Silver មានគម្លាតអាយុដល់ទៅ ៤៦ ឆ្នាំ ។

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

១៣/ លោក Hugh Hefner អាយុច្រើនជាងប្រពន្ធ Crystal Harris ដល់ទៅ ៦០ ឆ្នាំ ៕

ស្វាមីភរិយា​ហូលីវូដ ១៣ គូ​គ្មាន​បញ្ហា​ដោយសារ​គម្លាត​អាយុ​មិន​ក្រោម ២០ ឆ្នាំ​

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ហូលីវូដ)