កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត

Videos


សម្រាប់តារាសម្តែងស្រីរបស់ប៉ុស្តិ៍ ៣ អ្នកនាង កុបហ្គីប និង លោក ប៊ី KPN គឺចូលចិត្តបង្អួតភាពផ្អែមល្ហែម មិនឲ្យចាញ់គូតារាល្បីៗឡើយ។

កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត

ទោះជាមុនពេលរៀបការ និង ក្រោយពេលរៀបការ មួយគូនេះតែងតែបង្ហាញឲ្យមហាជនដឹងថា ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរគឺមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ថែមទាំងទទួលបានចំណងដៃកូនក្នុងផ្ទៃមុនពិធីរៀបការ កាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមានគ្រប់លក្ខណៈពេញបរិបូរ។

កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត

យោងតាមការកំណត់ពីខាងមន្ទីរពេទ្យ កូនក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកនាង កុបហ្គីប នឹងកើតមុនកំណត់ ដោយបើតាមត្រូវគួរតែកើតក្នុងកំលុងថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ដូចនេះ ក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងបានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏ធំ ដើម្បីស្វាគមន៍កូនស្រីឈ្មោះ ប្អូនប៉ៅប៉ៅ។

កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត

ពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនកំណត់របស់អ្នកនាង កុបហ្គីប និង លោក ប៊ី បានអញ្ជើញសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយ មិត្តជិតដិត និង មិត្តភក្តិរួមអាជីពជាច្រើនរូប ធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងពិធីពិតជាពោរពេញទៅដោយភាពអឹកក្រធឹកយ៉ាងខ្លាំង៕ ខេរី

(ប្រភព៖ អឹមថៃ)

កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត
កុបហ្គីប និង ប៊ី រៀបចំពិធីស្វាគមន៍កូនស្រីមុនចាប់កំណើត