ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

Videos


ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នូវអាគារការិយាល័យប្រធានាធិបតីទាំង ១០ ដែលស្អាតបំផុតនៅលើសាកលលោក ។ ចង់ដឹងថាតើ អាគារការិយាល័យប្រធានាធិបតីទាំង ១០ ខាងក្រោមនេះមាននៅក្នុងប្រទេសណា និង មានលក្ខណៈអស្ចារ្យប៉ុនណានោះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព ធីស្តល) កុសល

១. សេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក(White House) នៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

២. វិមានប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសតាជីគីស្ថាន(Tajikistan) នៅក្រុងឌូសានបេ(Dushanbe)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៣. វិមានប្រធានាធិបតី «Ak Orda» ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន (Kazakhstan) នៅក្នុងក្រុង អាស្ដាណា(Astana)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៤. វិមានប្រធានាធិបតីប្រទេសអារ៉ាប់ នៅទីក្រុង អាប៊ូ ដាប៊ី (Abu Dhabi)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៥. វិមានប្រធានាធិបតី «Prague Castle» សាធារណរដ្ឋឆែក (Czech) នៅទីក្រុងប្រាក(Prague)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៦. វិមានប្រធានាធិបតី«Grand Kremlin» ប្រទេសរុស្ស៊ី នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ (Moscow)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៧. វិមានប្រធានាធិបតី«Oguzkhan»ប្រទេសទូកមិននីស្ថាន(Turkmenistan) នៅក្នុងទីក្រុង អាសហ្គាប៊ែត (Ashgabat)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៨. វិមានប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរ៉ូន(Cameroon) នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាអូនឌី(Yaounde)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

៩. អគារការិយាល័យប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ នៅទីក្រុងតៃប៉ិ(Taipei)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?

១០. វិមានប្រធានាធិបតី«Flagstaff House»ប្រទេសហ្គាណា(Ghana)នៅក្នុងទីក្រុងអាក្រា(Accra)

ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?
ដឹង​អត់ថា​អាគារ​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ប្រ​ទស​ណាខ្លះ​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​សាកលលោក​?