មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?

Videos


ចូលមកដល់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះយើងសង្កេតឃើញមានតារា k-pop នារីល្បីៗជាច្រើនដួងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានាជាមួយសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដថ្មីៗ ហើយសាមញ្ញ ប៉ុន្តែពិតជាស្រស់ស្អាត និង សក្ដិសមងបំផុតសម្រាប់សម្រស់សាច់សខ្ចីរបស់ពួកគេ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកយកសម្រស់តារា k-pop នារី ៧ ដួងដែលលេចធ្លោជាងគេជាមួយសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដសាមញ្ញថ្មីៗ ដែលពួកតារាទាំងនោះបានជ្រើសរើសជាដៃគូដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន ។ ចង់ដឹងថា តើសម្រស់របស់តារា k-pop ល្បីៗខាងលើមានសម្រស់ស្អាតប៉ុនណាពេលដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

១. សមាជិកក្រុម Rainbow នាង Jaekyung

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?


២. សមាជិកក្រុម Girls’ Generation នាង Tiffany

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?
មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?


៣. សមាជិកក្រុម 4Minute នាង Sohyun

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?


៤. សមាជិកក្រុម 9MUSES នាង Kyungri

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?


៥. សមាជិកក្រុម FIESTAR នាង Fei

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?

៦. សមាជិកក្រុម T-ARA នាង Eunjung

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?


៧. សមាជិកក្រុម T-ARA នាង Hyomin

មើល​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​របស់​ក្រុម​តារា k-pop នារី​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​ម្ដង​មើល​តើ​ស្រស់ស្អាត​ប៉ុនណា​?